Zdravotná olympiáda

Výchova k zdraviu rozvíja poznanie dieťaťa, mení jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, naučia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť