Rada školy

Zloženie rady školy v školskom roku 2018/2019

Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ MŠ na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ konaného dňa 6. 03. 2016 berie na vedomie výsledky volieb a zloženie novej RŠ.
Zároveň potvrdzuje jej zriadenie na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 7.03. 2016.

Predseda:

Darina Mičeková (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda:

Anna Tóthová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Členovia:

Mgr.Anna Karabová (zástupca zákonných zástupcov)
Smolák Marián (poslanec MsZ)Bc. Blaščáková Jana (zástupca zákonných zástupcov)
Mgr. Eva Lenková (poslanec MsZ)
Mgr. Daniela Mokroluská (zástupca zriaďovateľa)
Mikuláš Némeš (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Zuzana Sotáková (zástupca zákonných zástupcov)
Milana Tarčinská  (zástupca nepedagogických zamestnancov)
PhDr. Katarína Trecáková (zástupca zákonných zástupcov)

Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.