Rada školy

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ MŠ na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ konaného dňa 10. 03. 2020 berie na vedomie výsledky volieb a zloženie novej RŠ. Zároveň potvrdzuje jej zriadenie na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 11. 03. 2020.

Predseda: Mgr. Mária Miňová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda: Jana Tarčinská (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Členovia: Ing. Zuzana Dudášová (zástupca zákonných zástupcov)

Júlia Jenčková (zástupca pedagogických zamestnancov)

Ing. Zuzana Košalková (zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Ľuboslava Exenbergerová (zástupca zákonných zástupcov)

Mgr. Eva Lenková (poslanec MsZ)

Mgr. Daniela Mokroluská (zástupca zriaďovateľa)

Róbert Vrábel (zástupca zákonných zástupcov)

Marián Smolák (poslanec MsZ)

Katarína Žecová (zástupca zákonných zástupcov)


Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.