Rada školy

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024


Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ MŠ na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného dňa 04. 03. 2024, berie na vedomie výsledky volieb a zloženie novej rady školy. Zároveň potvrdzuje jej zriadenie na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 05. 03. 2024.

Predseda: Mgr. Mária Miňová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda: Jana Tarčinská (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Členovia:
MDDr. Miroslava Borošová (zástupca zákonných zástupcov)
Bc. Zuzana Isáková (zástupca pedagogických zamestnancov)
Ing. Zuzana Košalková (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Eva Lenková (poslanec MsZ)
Mgr. Daniela Mokroluská (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Dominik Onduško (zástupca zákonných zástupcov)
Ing. Daniela Pavlíková (zástupca zákonných zástupcov)
Marián Smolák (poslanec MsZ)
Katarína Žecová (zástupca zákonných zástupcov)


Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.