Oznam o poplatku za MŠ od 01.01.2023

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa dodatku č. 5  k VZN mesta Vranov nad Topľou č. 182/2021 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa  v materskej škole mesačne na jedno dieťa od 01.01.2023

sumou 15,00 €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet mesta Vranov nad Topľou:
IBAN: SK6702000000001636533659  bezhotovostným bankovým prevodom alebo úhradou hotovosti na účet. Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol 168 a meno dieťaťa.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
– ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, prípadne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
– ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
– ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
– ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.