História materskej školy

Prevádzka v materskej škole začala jednou triedou (30 detí) v marci 1972. Riaditeľkou bola Margita Vojčiňaková. Po kolaudácii budovy toho istého roku boli v prevádzke 4 triedy a 2 oddelenia jaslí s počtom detí 160.

 • 1972/73 – pribudla 5. trieda MŠ v bytovke
 • 1974/75 – pribudla 6. trieda MŠ v bytovke s počtom detí 199 + 40 detí v jasliach
 • 1978/79 – zvýšený počet 2 tried v novovybudovanej prístavbe (počet detí vzrástol na 250 + 38 v detských jasliach
 • 1979/80 – 2 triedy v bytovke sa oddelili pod samostatné riaditeľstvo – riaditeľka Helene Kolpáková
 • 1980/81 – 6 tried + 2 oddelenia jaslí (200 + 40 detí)
 • 1982/83 – z funkcie riaditeľky odchádza Margita Vojčiňaková a funkciu preberá Helena Barnová
 • 1989/90 – po 1. slobodných voľbách nastáva zmena vo funkcii riaditeľky – do funkcie bola zvolená Mária Fuňaková
 • 1991/92 – ruší sa jedno oddelenie jaslí a zvyšuje sa počet tried na 7 (158 + 20 detí v detských jasliach)
 • 1993/94 – kompletné zrušenie detských jaslí – počet tried v MŠ 8 – 220 detí
 • 2000/01 – odstúpenie riaditeľky Márie Fuňakovej, do funkcie riaditeľky MŠ bola poverená Eva Gogová
 • 2002/03 – vydávanie časopisu „Makovička“ – 4 čísla do roka podľa ročných období
 • 28.10.2003 – časopis Makovička získal 2. miesto na celoslovenskej súťaži „Pro Slavis“ v Žiline
 • 2008/2009 – Z funkcie riaditeľky MŠ  k 1. 3. 2009 odchádza Eva Gogová a na základe výberového je za riaditeľku menovaná Mgr. Helena Vasiľová.
 • 2009/2010 – Od polovice júna 2010 prebieha rozsiahla rekonštrukcia školy spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja „Rekonštrukcia a obnova pavilónov“ v celkovej hodnote vyše 663.000 €. Od 02. 09. 2010 je prevádzka MŠ plne obnovená. 
 • 2010/2011 – Na vlastnú žiadosť z funkcie zástupkyne MŠ odchádza Mária Lukáčová a menovaná je Mgr. Eva Kudziová
 • 2011/2012 – Škola získala grant MŠ SR v projekte „Revitalizácia materských škôl 2012“ vo výške 3.061,00 €
 • 2013/2014 – Škola sa zapojila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V rámci projektu získala škola interaktívnu tabuľu s notebookom a farebnú tlačiareň.
 • 2015/2016 – Škola získala finančný dar vo výške 1000,00 € od Raiffeisen bank
 • 2017/2018 – Mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo opravu 3 sociálnych zariadení v dvoch pavilónoch materskej školy, kde celkovo preinvestovalo 9000 eur.
 • 2020/2021 – škola získala finančné prostriedky vo výške 1000,00 € v rámci rozvojového projektu pre MŠ „Múdre hranie II.“
 • 2021/2022 – zrealizovaná bola celková rekonštrukcia priestorov kuchyne v hodnote do 20.000€.
 • 2023/2024 – škola získala grant v 2. kole podpory projektových zámerov v rámci výzvy „Čítame pre radosť“ vo výške 750,00 €.