Krúžková činnosť


Krúžok anglického jazyka

Angličtina hýbe nielen svetom, ale aj našou materskou škôlkou, kde tento školský rok opäť „spíkuje“ 29 detí. Vyučovanie angličtiny sa realizuje dvakrát do týždňa, v pondelok a stredu, pričom deti sú rozdelené do dvoch skupín a výučba trvá 30 minút. Hlavným zámerom krúžku je naučiť deti základné slová a jednoduché vety v cudzom jazyku hravou formou, ale aj premýšľať v novom jazyku tak, že musia reagovať na anglickú otázku aj adekvátnou anglickou odpoveďou. Pravidelným vystavovaním angličtine sa neučia vedome dodržiavať gramatické štruktúry, ale prirodzene im rozumieť a vycítiť svoju odpoveď. Základnými metódami vyučovania sú piesne, práca s obrázkami, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku, hry, hádanky, prípadne dramatizácia a tanec. Okrem toho sa v rámci stretnutí učíme i nenáročné anglické básničky, rýmovačky i pesničky, ktoré deťom logicky približujú nový jazyk. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré sú postavené nielen na vymaľovaní  a priraďovaní obrázkov, ale aj na rôznych cvičeniach na jemnú motoriku. Lekcie sú zamerané na témy príbuzné deťom, a to od farieb, čísel, členov rodiny, hračky, zvieratká, po časti tela, ale aj počasie, oblečenie, obľúbené jedlá, a iné. Na konci každej lekcie si deti zopakujú nové znalosti cez príbeh postavený na slovnej zásobe z danej lekcie. Hodiny ponúkajú široké spektrum podnetných a zábavných aktivít, aby išlo učenie s ľahkosťou a radosťou. Deti sú veľmi šikovné, pracovité, z novej aktivity majú radosť a ich záujem o angličtinu je výrazný, čím sa postupne ukazujú prvé výsledky.

Hello song
Number song
Colours song
My family´s here
Big red train
I´m ready to play
Touch your eyes song
Good morning song
Body song
Clothes song
The weather